Състояния и заболявания

Неходжкинови лимфоми (NHL)

На английски език: Non-Hodgkin lymphomas (NHLs)

Те представляват малигнени неоплазми, които водят началото си от В- или Т-лимфоцитите. Тридесет процента от неходжкиновите лимфоми (NHL) се изявяват като левкози.  3 - 5/100 000 човека годишно заболяват; съотношението мъже:жени е 1,5:1. Честотната крива е с връх в напредналата възраст (LB-лимфомите имат втори връх през първите две десетилетия от живота).

Подразделяне по морфологични и имунологични критерии:

Килска класификация

В - клетъчен тип (CD-19 положителен) 80-90% T - клетъчен тип (CD-3 положителен) 10-20%
Неходжкинови лимфоми (NHL) с ниска степен на малигненост  

Лимфоцитни

  • Хронична лимфолевкоза (CLL)
  • Пролимфоцитна левкоза (PLL)
  • Косматоклетъчна левкоза

Лимфоплазмоцитен (-цитоиден)

(LP - имуноцитом)

  • M.Waldenstroem

Плазмоцитен (Myeloma multiplex)

Центробластно / центроцитен (CB-CC)

Центроцитен (CC) - мантелноклетъчен

Лимфоцитни

  • Хронична лимфолевкоза (CLL)
  • Пролимфоцитна левкоза (PLL)

Mycosis fungoides

Синдром на Sezary

Лимфоепителоиден (лимфом на Lennart)

Ангиоимунобластен (AILD, Lymphogranulomatosis X)

T - зонален лимфом

Плеоморфен, дребноклетъчен

 

Неходжкинови лимфоми (NHL) с висока степен на малигненост  

*Центробластен

*Имунобластен (IB)

*Едроклетъчен анапластичен

Лимфом на Burkitt

Лимфобластен (LB)

*Плеоморфен едроклетъчен

*Имунобластен (IB)

*Едроклетъчен анапластичен

Лимфобластен (LB)

 

* Извън килската класификация са често обединяваните под общото наименование "diffuse large cell (DLC) lymphome" / дифузни едроклетъчни лимфоми.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари