Състояния и заболявания

Хронични миелопролиферативни заболявания

Синоними: Миелопролиферативен синдром (MPS)

Това са моноклонални заболявания на миелоидните стволови клетки с автономна пролиферация на един или повече клетъчни редове (левко-, еритро-, тромбоцитопоеза). Понятието хронични миелопролиферативни заболявания обхваща четири заболявания:

  • Хронична миелолевкоза (CML)
  • Polycythaemia vera (PV)
  • Есенциална тромбоцитоления(ЕТ)
  • Osteomyelosclerosis (OMS)

Характерни особености:

  • В началния стадий и трите клетъчни реда могат да бъдат увеличени (левко-, еритро- , тромбоцитоза). Обща черта е увеличаването на базофилните гранулоцити. В резултат на повишения клетъчен кръговрат се стига до хиперурикемия.
  • Спленомегалията е честа и типична находка.
  • Съществува тенденция към фиброзиране и склерозиране на костния мозък.
  • Може да се стигне до възникване на екстрамедуларно кръвотворене (в черния дроб, слезката, лимфните възли) - редовна находка при остеомиелосклероза.
  • Възможно е развитието на терминална бластна криза, която по-нататък протича като остра левкоза (например при CML, по-рядко при другите три заболявания).
  • Възможно е терапевтично повлияване с алфа-интерферон.

Не пропускайте

Коментари