Състояния и заболявания

Тетралогия на Fallot

На английски език: Tetralogy of Fallot (TOF)

Тетралогия на Fallot е комбиниран вроден сърдечен порок, който включва:

  • Пулмонална стеноза: обикновено подклапна (инфундибулна) - вследствие хипертрофия на инфундибулума или съчетана с клапна стеноза
  • Дефект на междукамерния септум (VSD) - високоразположен и голям
  • "Яздеща" аорта като последица от нейната декстропозиция
  • Деснокамерна хипертрофия в резултат на пулмоналната стеноза
N.B. Относително рядко срещаната комбинация на тетралогията на Fallot c дефект на междупредсърдния септум по-рано се наричаше пенталогия на Fallot.

Тетралогията обхваща 6% от всички вродени пороци на сърцето и е най-често срещаният след първата година от живота порок, протичащ с цианоза (70% от всички "blue babies" / сини бебета").

Не пропускайте

Коментари