Състояния и заболявания

Пневмокониози

Определение за пневмокониоза

Пневмокониозите представляват белодробни заболявания, които се предизвикват от инхалирането на неорганичен прах. Белодробните заболявания, които възникват вследствие дишане на органичен прах, според първоначалния смисъл на определението не се числят към пневмокониозите.

Класифицираме ги като:

  • Активни пневмокониози вследствие инхалирането на кварцов прах (силикоза), азбестов прах (азбестоза), прах/пушек, който съдържа берилий (берилиоза).
  • Инертни пневмокониози (без значима стойност на заболяване) се предизвикват при инхалиране на желязо, алуминий, прах и други.

Те са най-често водещите до инвалидизация професионални заболявания на белите дробове.

Не пропускайте

Коментари