Състояния и заболявания

Силикоза

На английски език: silicosis, Potter's rot

Силикозата е професионално заболяване (ПЗ). Съществуват две форми:

  • Силикоза
  • Силикотуберкулоза

Това е най-разпространената пневмокониоза сред работещите в металургичните предприятия и валцовите фабрики (формовъчен пясък), каменоделното производство, стъкларската, порцелановата и керамичната (циментовата) промишленост. По-разпространени от чистата кварцова силикоза са смесените форми на пневмокониози, срещащи се у работещите във въгледобива и/рудодобива. Пневмокониозата у рудодобивните работници обхваща 80% от случаите.

Патогенеза

Единствено кристалният кварц, както и модификациите на Si02 (силициев двуокис) - кристобалит и тридимит с размер на прашинките под 7 μm (фин прах), позволяващ им да проникнат до алвеолите, могат да доведат до силикоза. Частичките силициев двуокис се захващат от алвеоларните макрофаги, които впоследствие се разрушават и отново освобождават SiО2. Bсe нови и нови макрофаги се включват в този процес на поглъщане. Разлагането на макрофагите предизвиква фибропластично дразнене. В резултат от новообразуване на колагенна и ретикуларна съединителна тъкан в интерстициума се появяват възелчета (които се състоят от натоварени с прахови частички хистиоцити/макрофаги и имат ядро без клетки и обвивка, съставена от колагенни влакна).

Локализация на измененията

Засягат се средните белодробни полета и долните, външни участъци на горните полета, както и хилусните лимфни възли. Характерна е тенденцията към фиброзиране на силикозните възли с развитието на перифокален емфизем. Посредством сливането на възелчетата се образуват по-големи възли. В засегнатите участъци настъпват деформации на белите дробове.

Не пропускайте

Коментари