Изследвания и процедури

Гликиран хемоглобин (HbA1c)

На английски език: Glycated hemoglobin (HbA1c)

Съдържание

Показания за изследване на гликирания хемоглобин

  • Контрол на ефективността на лечението на диабетно болните. Изследването трябва да се осъществява периодично - веднъж на всяко тримесечие.

Нормалният хемоглобин Ao в еритроцитите е четвъртичен белтък, изграден от две алфа- и две бета вериги. Подобно на други белтъци (например липопротеини) след приключване на етапа на белтъчна синтеза той реагира с хексози и хексозофосфати. Възникващите при това взаимодействие производни се означават като HbА1.

Видове гликирани хемоглобини

Тип Място на свързване Свързана вълехидратна съставка
Hb A1a1 N-терминален валин на бетаверигата фруктозо-1,6-дифосфат
Hb A1a2 N-терминален валин на бетаверигата глюкоза-6-фосфат
Hb Aab дезаминиран Hb A1 глюкоза
Hb A1c N-терминален валин на бетаверигата глюкоза
N.B. За диагностиката на диабетни състояния от всички гликирани производни най-голямо значение има HbA1c, който е и най-голямата фракция от HbA1

Глюкозата реагира неензимно с терминални аминогрупи от валинови остатъци на бета-веригите. Първоначално възниква лабилен HbA1c (алдимино-ва форма), който в резултат на бавно протичаща трансформация се превръща в стабилен HbA1c (кето-аминова форма). В концентрацията на лабилния HbA1c има колебания, които съответствуват на моментната концентрация на глюкозата в кръвта, докато стабилният HbA1c отразява средната концентрация на глюкозата през последните 40 - 90 дни и поради това е ценен показател за ефективността на лечението при диабетно болните. Този показател не може да замени периодичните изследвания на концентрацията на глюкозата в кръвта и урината, а предлага допълнителна информация.

Биологичен материал

  • кръв, взета с EДTA, капилярна кръв;

Принцип на изследването

Прилагат се хроматографски методи и химично определяне с тиобарбитурова киселина. При йонообменна хроматография се залавя цялото количество HbA1c, поради което се включва предварителна диализа за отстраняване на лабилния дял на HbA1c . Тиобарбитуровият метод залавя само диагностично релевантния дял - стабилната форма на HbA1c . Чрез киселинна хидролиза от гликирания хемоглобин се освобождава 5-хидрокси-метилфурфурол, образуващ с тиобарбитуровата киселина цветен продукт, чийто интензитет се измерва фотометрично. Резултатите се представят по различен начин - при хроматографски метод като дял на HbA1c спрямо общото количество хемоглобин в проценти, при тиобарбитуровия метод - като количество на освободения 5-хидроксиметилфурфурол или като съответно количество фруктоза спрямо общото количество хемоглобин.

Не пропускайте

Коментари