Изследвания и процедури

Гликиран хемоглобин (HbA1c)

На английски език: Glycated hemoglobin (HbA1c)

Съдържание

Показания за изследване на гликирания хемоглобин

  • Контрол на ефективността на лечението на диабетно болните. Изследването трябва да се осъществява периодично - веднъж на всяко тримесечие.

Нормалният хемоглобин Ao в еритроцитите е четвъртичен белтък, изграден от две алфа- и две бета вериги. Подобно на други белтъци (например липопротеини) след приключване на етапа на белтъчна синтеза той реагира с хексози и хексозофосфати. Възникващите при това взаимодействие производни се означават като HbА1.

Видове гликирани хемоглобини

Тип Място на свързване Свързана вълехидратна съставка
Hb A1a1 N-терминален валин на бетаверигата фруктозо-1,6-дифосфат
Hb A1a2 N-терминален валин на бетаверигата глюкоза-6-фосфат
Hb Aab дезаминиран Hb A1 глюкоза
Hb A1c N-терминален валин на бетаверигата глюкоза
N.B. За диагностиката на диабетни състояния от всички гликирани производни най-голямо значение има HbA1c, който е и най-голямата фракция от HbA1

Глюкозата реагира неензимно с терминални аминогрупи от валинови остатъци на бета-веригите. Първоначално възниква лабилен HbA1c (алдимино-ва форма), който в резултат на бавно протичаща трансформация се превръща в стабилен HbA1c (кето-аминова форма). В концентрацията на лабилния HbA1c има колебания, които съответствуват на моментната концентрация на глюкозата в кръвта, докато стабилният HbA1c отразява средната концентрация на глюкозата през последните 40 - 90 дни и поради това е ценен показател за ефективността на лечението при диабетно болните. Този показател не може да замени периодичните изследвания на концентрацията на глюкозата в кръвта и урината, а предлага допълнителна информация.

Биологичен материал

  • кръв, взета с EДTA, капилярна кръв;

Принцип на изследването

Прилагат се хроматографски методи и химично определяне с тиобарбитурова киселина. При йонообменна хроматография се залавя цялото количество HbA1c, поради което се включва предварителна диализа за отстраняване на лабилния дял на HbA1c . Тиобарбитуровият метод залавя само диагностично релевантния дял - стабилната форма на HbA1c . Чрез киселинна хидролиза от гликирания хемоглобин се освобождава 5-хидрокси-метилфурфурол, образуващ с тиобарбитуровата киселина цветен продукт, чийто интензитет се измерва фотометрично. Резултатите се представят по различен начин - при хроматографски метод като дял на HbA1c спрямо общото количество хемоглобин в проценти, при тиобарбитуровия метод - като количество на освободения 5-хидроксиметилфурфурол или като съответно количество фруктоза спрямо общото количество хемоглобин.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари