Изследвания и процедури

Изследване на уринния седимент

На английски език: urine sediment analysis

Показания

  • Бъбречни заболявания
  • Заболявания на пикочните пътища

N.B. Изследването на уринния седимент е качествено, а не количествено.

При неколкократни изследвания на една и съща урина показателите „клетки на зрително поле“ и „цилиндри на зрително поле“ могат да имат достоверно различни стойности. Причините за тези различия могат да бъдат:

  • нестандартизирана подготовка за вземане на биологичния материал;
  • нестандартизирано изпълнение на обработката на урината (центрофугиране, декантиране на надстоящата течност и др.);
  • използване на микроскопи с различна големина на зрителното поле.

По тези причини диагностичната стойност на изследването на уринния седимент поначало е ограничена. Основното приложение на това изследване е търсенето на патологични съставки на урината, които поради малкия си брой трудно биха могли да бъдат открити в неконцентрирана порция урина.

Биологичен материал

Прясна урина от средната порция.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари