Изследвания и процедури

Изследване на уринния седимент

На английски език: 
urinary/urine sediment analysis/examination

На вашето внимание

Показания за изследване на уринния седимент

  • Бъбречни заболявания
  • Заболявания на пикочните пътища
N.B. Изследването на уринния седимент е качествено, а не количествено.

Показателите "клетки на зрително поле" или "цилиндри на зрително поле" могат при неколкократни изследвания на една и съща урина да имат достоверно различни стойности. Причини за тези различия са:

  • Нестандартизирана подготовка за вземане на биологичния материал.
  • Нестандартизирано изпълнение на обработката на урината (центрофугиране, декантиране на надстоящата течност и др.)
  • Използване на микроскопи с различна големина на зрителното поле.

По тези причини диагностичната стойност на изследването на уринния седимент поначало е ограничена. Основното приложение на това изследване е търсенето на патологични съставки на урината, които поради малкия си брой трудно могат да бъдат открити в неконцентрирана порция урина.

Биологичен материал

  • прясна урина от средната порция

Веднага след получаването на урината се проверява нейното рН и при нужда се коригират стойностите му.

Коментари