Състояния и заболявания

Предсърдно мъждене

Съдържание

Лечение на предсърдното трептене и мъждене

Тъй като при предсърдното трептене съществува риск от провеждане 1:1 с опасност от камерна тахикардия (поради това самостоятелното приложение на хинидин е противопоказано), то трябва да бъде регуларизирано или да се осигури преход в (стабилно) предсърдно мъждене.

Първа цел: нормализиране на камерната честота:

 • Бързо дигитализиране, след изследване на серумния калий. Дигиталисът обикновено привежда предсърдното трептене в предсърдно мъждене (положителен батмотропен ефект) със спадане на камерната честота (негативен дромотропен ефект). Тахиаритмията при предсърдно мъждене "плаче за дигиталисово лечение"!
 • Антиаритмични средства:
  • Verapamil (Isoptin): той е много ефикасно средство за нормализиране на камерната честота при тахиаритмия. Дозировка: парентерално 5 - 10 mg бавно (10 мин.) i.v. под ЕКГ- контрол, перорално 3 х 80 mg дневно.
  • Бета-блокери: средство на избор при тахиаритмии вследствие хипертиреоидизъм. Бета-блокерите не бива да се комбинират с Verapamil (опасност от AV-блок). Противопоказания: сърдечна недостатъчност, бронхиална астма. Важно!: При предсърдно мъждене с WPW-синдром дигиталисът и верапамилът са противопоказани!

Втора цел: регуларизация на предсърдното мъждене (възстановяване на синусов ритъм).

Предпоставки за извършването на опит за регуларизиране на ритъма:

 • Причината за предсърдното мъждене да бъде отстранена
 • Отсъствие на Sick-sinus-синдром (преди това да се инсталира пейсмейкър, ако е налице SS-синдром!)
 • Митрален порок само в l-и или II-ри стадий. Ако диаметърът на лявото предсърдие превишава 4,5 cm, шансът за регуларизиране на сърдечната дейност намалява
 • Шансът за регуларизация е толкова по-голям, колкото по-малка е давността на предсърдното мъждене.
 • Профилактика на тромбемболиите с антикоагулантни средства, особено при повишена опасност от емболии

Медикаментозна регуларизация: в основата на медикаментозната регуларизация лежи дигиталисовото лечение, например дигиталис + Chinidin или дигиталис + Disopyramid. От прогностична гледна точка ползата от продължителната медикаментозна противорецидивна профилактика с антиаритмични препарати от клас I e спорна. При дълготрайно лечение с Chinidin смъртността се повишава!

ЕКГ-синхронизирана електрокардиоверзия с първоначална доза на енергията от 10J при предсърдно трептене и 100J при предсърдно мъждене. Когато пациентът е в съзнание, се осигурява краткотрайна венозна наркоза (например с Etomidat) Абсолютно показание е заплашващият кардиогенен шок. Относително показание е неуспехът от медикаментозната регуларизация. Дигиталисовите препарати трябва по възможност да бъдат преустановени 1 седмица преди регуларизацията! Необходимо е лечение с антиаритмични средства (например Chinidin) преди и след регуларизацията. Серумната концентрация на калия трябва да се подържа в норма!

При предсърдно трептене съществува и възможност за регуларизация посредством предсърдна стимулация (чрез автономна предсърдна стимулация или чрез високочестотна серийна стимулация).

Трета цел: Профилактика на тромбембопиите посредством антикоагуланти (Phenoprocoumon), особено при повишен риск от емболии; при ограничена опасност от развитие на емболии или противопоказания за приложение на антикоагулантите се дава ацетизал.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари