Състояния и заболявания

Предсърдно мъждене

Съдържание

Лечение на предсърдното трептене и мъждене

Тъй като при предсърдното трептене съществува риск от провеждане 1:1 с опасност от камерна тахикардия (поради това самостоятелното приложение на хинидин е противопоказано), то трябва да бъде регуларизирано или да се осигури преход в (стабилно) предсърдно мъждене.

Първа цел: нормализиране на камерната честота:

 • Бързо дигитализиране, след изследване на серумния калий. Дигиталисът обикновено привежда предсърдното трептене в предсърдно мъждене (положителен батмотропен ефект) със спадане на камерната честота (негативен дромотропен ефект). Тахиаритмията при предсърдно мъждене "плаче за дигиталисово лечение"!
 • Антиаритмични средства:
  • Verapamil (Isoptin): той е много ефикасно средство за нормализиране на камерната честота при тахиаритмия. Дозировка: парентерално 5 - 10 mg бавно (10 мин.) i.v. под ЕКГ- контрол, перорално 3 х 80 mg дневно.
  • Бета-блокери: средство на избор при тахиаритмии вследствие хипертиреоидизъм. Бета-блокерите не бива да се комбинират с Verapamil (опасност от AV-блок). Противопоказания: сърдечна недостатъчност, бронхиална астма. Важно!: При предсърдно мъждене с WPW-синдром дигиталисът и верапамилът са противопоказани!

Втора цел: регуларизация на предсърдното мъждене (възстановяване на синусов ритъм).

Предпоставки за извършването на опит за регуларизиране на ритъма:

 • Причината за предсърдното мъждене да бъде отстранена
 • Отсъствие на Sick-sinus-синдром (преди това да се инсталира пейсмейкър, ако е налице SS-синдром!)
 • Митрален порок само в l-и или II-ри стадий. Ако диаметърът на лявото предсърдие превишава 4,5 cm, шансът за регуларизиране на сърдечната дейност намалява
 • Шансът за регуларизация е толкова по-голям, колкото по-малка е давността на предсърдното мъждене.
 • Профилактика на тромбемболиите с антикоагулантни средства, особено при повишена опасност от емболии

Медикаментозна регуларизация: в основата на медикаментозната регуларизация лежи дигиталисовото лечение, например дигиталис + Chinidin или дигиталис + Disopyramid. От прогностична гледна точка ползата от продължителната медикаментозна противорецидивна профилактика с антиаритмични препарати от клас I e спорна. При дълготрайно лечение с Chinidin смъртността се повишава!

ЕКГ-синхронизирана електрокардиоверзия с първоначална доза на енергията от 10J при предсърдно трептене и 100J при предсърдно мъждене. Когато пациентът е в съзнание, се осигурява краткотрайна венозна наркоза (например с Etomidat) Абсолютно показание е заплашващият кардиогенен шок. Относително показание е неуспехът от медикаментозната регуларизация. Дигиталисовите препарати трябва по възможност да бъдат преустановени 1 седмица преди регуларизацията! Необходимо е лечение с антиаритмични средства (например Chinidin) преди и след регуларизацията. Серумната концентрация на калия трябва да се подържа в норма!

При предсърдно трептене съществува и възможност за регуларизация посредством предсърдна стимулация (чрез автономна предсърдна стимулация или чрез високочестотна серийна стимулация).

Трета цел: Профилактика на тромбембопиите посредством антикоагуланти (Phenoprocoumon), особено при повишен риск от емболии; при ограничена опасност от развитие на емболии или противопоказания за приложение на антикоагулантите се дава ацетизал.

Не пропускайте

Коментари