Състояния и заболявания

Пневмония причинена от Pneumocystis carinii

Честота

В 50% от случаите тази пневмония представлява първа проява на инфекцията с HIV, а в 85% от случаите тя е най-честата опортюнистична инфекция при болните от СПИН.

Причинител

Pneumocystis carinii персистира в белите дробове на болшинството от хората в латентно състояние. При срив на клетъчния имунитет може да се развие опортюнистична инфекция с картината на плазматично-клетъчна интерстициална пневмония. На схемата по-долу е показан жизнения цикъл на Pneumocystis carinii.

снимка: DPDx

Патогенеза

Алвеолит с изпълване на алвеолите с пенести колонии на Pneumocystis carinii

Клинична картина

Тя се характеризира с диспнея, тахипнея, суха кашлица, температура. Аускултаторната находка обикновено е бедна. В началото и рентгенографията не показва изменения. По-късно се появяват симетрични мрежовидно-възлести уплътнения на интерстициума и евентуално матово засенчване без засягане на белодробните върхове и основи. Характерно за лабораторните резултати е повишението на LDH.

Функционално изследване на дишането / Кръвно-газов анализ: Сравнително рано настъпва понижение на ВБК, на дифузионния капацитет на СО2 и артериалното рО2.

Протичане и форми

  • Бавна форма, продължаваща седмици и месеци
  • Свръхостра форма

Усложнения

ARDS (остър респираторен дистрес синдром на възрастните), рецидиви (при мнозинството болни от СПИН се стига до развитието на рецидиви в рамките на 6 месеца).

Диагноза

Поставя се въз основа на анамнезата, клиничната картина, изолирането на причинителя от храчките, бронхо-алвеоларния лаваж, резултатите от трансбронхиалната белодробна биопсия.

Лечение

Co-trimoxasol или Pentamidin (Pentacarinat): системно или под формата на аерозол, и като профилактично средство. Пентамидинът е нефро-, хепато- и миелотоксичен, особено при парентерално приложение.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари