Състояния и заболявания

Хемолитични анемии, предзвикани от антитела

Хемолитичните анемии, предизвикани от антитела спадат към групата на хемолитичните анемии от извънеритроцитни фактори.

Имунните реакции могат да бъдат:

1. Между различни видове (напр.човек - свиня)

 • Тове е ксеногенна система с хетероантигени и с образуване на хетероантитела

2. В рамките на един вид, но между генетично различни индивиди (напр. между различни хора)

 • Това е алогенна система с ало- или изоантигени и образуване на ало- или изоантитела

3. В рамките на един вид при генетично еднакви (еднояйчни близнаци) индивиди

 • Това е изогенна (или сингенна) система

4. У един и същ индивид

Това е автоложна система с автоантигени и евентуално образуване на автоантитела. Антигени могат да бъдат не само високомолекулни протеини и полизахариди. И нискомолекулни субстанции се превръщат в пълни антигени след свързването им със собствени протеини на организма. Такива вещества се наричат хаптени (хаптен + собствен протеин = пълен антиген). Реакция между антителата и хаптените може да протече и в отсъствието на собствен протеин.

 

Антиглобулинов тест (тест на Coombs)

Директен тест на Coombs схема

Индиректен тест на Coombs схема

 

Според типа на реакцията антиген-антитяло в кръвногруповата серология се различават два основни вида антитела:

 • Хемолизини (лизират клетките)
 • Аглутинини (слепват клетките)

Увредените еритроцити се фагоцитират в слезката и черния дроб.

Антителата срещу еритроцитите биват:

1. lgM-Ат (с високо молекулно тегло - окопо 900 000) могат (благодарение на големия си молекулен диаиетър) да покрият разстоянието между 2 еритроцита - оттук и понятието "пълни" Ат; те реагират на студено.

Срещат се като:

 • АВО-изоаглутинини
 • Студови аглутинини

2. lgG-Ат (мол. маса около 150 000 ) не могат да покрият разстоянието между 2 еритроцита и са наречени "непълни" антитела

Те биват:

 • Rhesus-изоаглутинини
 • топлинни авто-Ат

Доказването на непълни (IgG) антитела срещу еритроцитите става с теста на Coombs посредством серум от зайчета, сензибилизирани с човешки глобулини (= серум на Coombs)

 • Директен тест на Coombs: Доказване на непълни антитела, които са заловени за еритроцитите.
 • Индиректен тест на Coombs: Доказване на непълни Ат в изследвания серум (например важно е доказването на непълни Ат в серума на майката при Rh-несъвместимост)

Не пропускайте

Коментари