Законодателство

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

Загл. изм. ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10 декември 2010 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 195 от 29 октомври 1999 г. Обн. ДВ, бр. 97 от 9 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г.

Не пропускайте

Коментари