Законодателство

Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

Загл. изм. ДВ, бр. 67 от 2011 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 38 от 22 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 40 от 29 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 30 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г.

Не пропускайте

Коментари