Законодателство

Наредба за медицинската експертиза

Приета с Постановление на Министерския съвет № 87 от 5 май 2010 г. Обн. ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г.

Не пропускайте

Коментари