Бременност и родителство

Вулвовагинална и хламидийна инфекция при бременност

Резултати от скрининговото изследване

Съгласно данните от скрининговото изследване, беше установено високо разпространение на вулвовагинити в третото тримесечие на бременността. При 144 (47.1%) от бременните бе открита една или друга форма на вулвовагинална инфекция (вж. рис. 1). При това преобладаващи се оказаха кандидозният вулвовагинит и бактериалната вагиноза, честотата на откриване на които представлява съответно 22.2 и 17.0%. Трихомониазата и неспецифичният вагинит се срещаха всичко в 1% от случаите. Освен това при 12 (3.9%) от бременните бяха установени съчетани форми на вулвовагинит: бактериална вагиноза, трихомонаден или неспецифичен вагинит в съчетание с кандидозен вулвовагинит.

Рис. 1. Честота на откриване на вулвовагинити и урогенитална хламидиоза в третото тримесечие на бременността:
1 – кандидозен вагинит
2 – трихомонаден вагинит
3 – бактериална вагиноза
4 – неспецифичен вагинит
5 – съчетани форми на вулвовагинит
6 – урогенитална хламидиоза
7 – норма

Гонорейна инфекция не беше открита в нито една от изследваните бременни. Нормално състояние на влагалищната микрофлора и отсъствие на хламидийна инфекция бяха установени само при 147 (48%) от пациентките. Честотата на установяване на хламидийна инфекция при бременните представляваше 6.9%. При това моноинфекция на хламидиоза беше установена при 4.9% от изследваните, а в съчетание с вулвовагинална инфекция – при 2%. При анализа на хода на бременността, раждането и следродилния период при пациентките, преминали скрининговото изследване, беше установено значително нарастване честотата на редица усложнения в групата на бременните с вулвовагинална и хламидийна инфекция (вж. табл. 1). Така в сравнение с контролната група 7 пъти се е увеличила честотата на опасността от преждевременно раждане; почти 3 пъти – честотата на преждевременното изтичане на околоплодните води; 5 пъти – честотата на хроничната вътреутробна хипоксия на плода; почти 4 пъти е нараснал рискът от травми на меките родови пътища, при това изключително за сметка на пациентките с кандидозен вулвовагинит; в следродилния период, основно при родилки с бактериална вагиноза, 7 пъти се е увеличило разпространението на следродилния ендометрит и ранева инфекция.

Табл. 1. Честота на усложненията на бременността, раждането и следродилния период при пациентки с вулвовагинална и/или хламидийна инфекция

Усложнения Пациентки с вулвовагинална и/или хламидийна инфекция (група за сравнение; n = 62) Пациентки с нормална микрофлора на влагалището (контролна група; n = 147)
абс. (%) абс. (%)
Опасност от преждевременно раждане 9 (14.5)** 3 (2.0)
Хронична вътреутробна хипоксия на плода 8 (12.9)* 4 (2.7)
Преждевременно изтичане на околоплодните води 17 (27.4)** 14 (9.5)
Опасност от разкъсване на перинеума*** 14 (31.1)** 11 (11.9)
Разкъсване стените на влагалището*** 22 (48.9)* 18 (19.6)
Разкъсване на перинеума*** 6 (13.3)* 2 (2.2)
Следродилен ендометрит 6 (9.7)* 2 (1.4)
Разминаване на шевовете на перинеума 5 (8.1)*
* – х2 > 3.8; р < 0.05
** – х2 > 6.5; р < 0.01
*** – честотата на тези усложнения е дадена по отношение броя на самопроизволните раждания (група за сравнение, n = 45; контролна група, n = 92)

Според резултатите от динамичното клинично наблюдение на новородените, инфекциозно-възпалителната заболеваемост в ранния пренатален период бе минимална и не се различаваше в сравняваните групи. Като клинична проява на инфекцията при наблюдаваните деца се срещаха само конюнктивит (2.6%) и пневмония (2.3%). Обаче не са отбелязани статистически значими различия в честотата на възникване на тези заболявания в групата на новородените от майки с вулвовагинити или хламидийни инфекции в сравнение с контролната група (съответно 4.8 и 3.4% за конюнктивита и 1.6 и 2.7% за пневмонията; p > 0.05). С цел търсене на най-ефективни, икономически изгодни и приемливи за периода на бременността методи на терапия на най-разпространените форми на вулвовагинална инфекция и урогенитална хламидиоза, беше проведено сравнително изучаване ефективността на различните методи на лечение на тези заболявания.

Автор: Хапче

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари