Бременност и родителство

Вулвовагинална и хламидийна инфекция при бременност

Резултати от скрининговото изследване

Съгласно данните от скрининговото изследване, беше установено високо разпространение на вулвовагинити в третото тримесечие на бременността. При 144 (47.1%) от бременните бе открита една или друга форма на вулвовагинална инфекция (вж. рис. 1). При това преобладаващи се оказаха кандидозният вулвовагинит и бактериалната вагиноза, честотата на откриване на които представлява съответно 22.2 и 17.0%. Трихомониазата и неспецифичният вагинит се срещаха всичко в 1% от случаите. Освен това при 12 (3.9%) от бременните бяха установени съчетани форми на вулвовагинит: бактериална вагиноза, трихомонаден или неспецифичен вагинит в съчетание с кандидозен вулвовагинит.

Рис. 1. Честота на откриване на вулвовагинити и урогенитална хламидиоза в третото тримесечие на бременността:
1 – кандидозен вагинит
2 – трихомонаден вагинит
3 – бактериална вагиноза
4 – неспецифичен вагинит
5 – съчетани форми на вулвовагинит
6 – урогенитална хламидиоза
7 – норма

Гонорейна инфекция не беше открита в нито една от изследваните бременни. Нормално състояние на влагалищната микрофлора и отсъствие на хламидийна инфекция бяха установени само при 147 (48%) от пациентките. Честотата на установяване на хламидийна инфекция при бременните представляваше 6.9%. При това моноинфекция на хламидиоза беше установена при 4.9% от изследваните, а в съчетание с вулвовагинална инфекция – при 2%. При анализа на хода на бременността, раждането и следродилния период при пациентките, преминали скрининговото изследване, беше установено значително нарастване честотата на редица усложнения в групата на бременните с вулвовагинална и хламидийна инфекция (вж. табл. 1). Така в сравнение с контролната група 7 пъти се е увеличила честотата на опасността от преждевременно раждане; почти 3 пъти – честотата на преждевременното изтичане на околоплодните води; 5 пъти – честотата на хроничната вътреутробна хипоксия на плода; почти 4 пъти е нараснал рискът от травми на меките родови пътища, при това изключително за сметка на пациентките с кандидозен вулвовагинит; в следродилния период, основно при родилки с бактериална вагиноза, 7 пъти се е увеличило разпространението на следродилния ендометрит и ранева инфекция.

Табл. 1. Честота на усложненията на бременността, раждането и следродилния период при пациентки с вулвовагинална и/или хламидийна инфекция

Усложнения Пациентки с вулвовагинална и/или хламидийна инфекция (група за сравнение; n = 62) Пациентки с нормална микрофлора на влагалището (контролна група; n = 147)
абс. (%) абс. (%)
Опасност от преждевременно раждане 9 (14.5)** 3 (2.0)
Хронична вътреутробна хипоксия на плода 8 (12.9)* 4 (2.7)
Преждевременно изтичане на околоплодните води 17 (27.4)** 14 (9.5)
Опасност от разкъсване на перинеума*** 14 (31.1)** 11 (11.9)
Разкъсване стените на влагалището*** 22 (48.9)* 18 (19.6)
Разкъсване на перинеума*** 6 (13.3)* 2 (2.2)
Следродилен ендометрит 6 (9.7)* 2 (1.4)
Разминаване на шевовете на перинеума 5 (8.1)*
* – х2 > 3.8; р < 0.05
** – х2 > 6.5; р < 0.01
*** – честотата на тези усложнения е дадена по отношение броя на самопроизволните раждания (група за сравнение, n = 45; контролна група, n = 92)

Според резултатите от динамичното клинично наблюдение на новородените, инфекциозно-възпалителната заболеваемост в ранния пренатален период бе минимална и не се различаваше в сравняваните групи. Като клинична проява на инфекцията при наблюдаваните деца се срещаха само конюнктивит (2.6%) и пневмония (2.3%). Обаче не са отбелязани статистически значими различия в честотата на възникване на тези заболявания в групата на новородените от майки с вулвовагинити или хламидийни инфекции в сравнение с контролната група (съответно 4.8 и 3.4% за конюнктивита и 1.6 и 2.7% за пневмонията; p > 0.05). С цел търсене на най-ефективни, икономически изгодни и приемливи за периода на бременността методи на терапия на най-разпространените форми на вулвовагинална инфекция и урогенитална хламидиоза, беше проведено сравнително изучаване ефективността на различните методи на лечение на тези заболявания.

Автор: Хапче

Не пропускайте

Коментари