Речник

алкалоза

на латински език: alkalosis
на английски език: alkalosis

състояние, при което концентрация на основните катиони в кръвта е увеличена за сметка на киселинните аниони; рН на кръвта се повишава; различават се дихателна и метаболитна алкалоза

Не пропускайте

Коментари