Речник

анамнеза

на латински език: anamnesis
на английски език: anamnesis

Анамнезата (от гр. αναμνησις - спомняне, припомняне) е медицински термин, с който се означава подробното и последователно получаване на сведения от пациента, или негови близки, за характера на възникналото заболяване; разпитване на болния от лекаря, за да бъде поставена диагнозата; различаваме следните видове анамнеза:

  • anamnesis morbi (разпит за сегашното заболяване);
  • anamnesis vitae (разпит за минали заболявания, вредни навици, семейно положение, социално-икономически условия);
  • anamnesis familiae (разпит за здравето и заболяванията на родствениците на болния).

Не пропускайте

Коментари