Законодателство

Амбулаторна процедура № 36. Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)

Коментари