Законодателство

Приложение № 22. Финансови документи по § 13 от Преходни и заключителни разпоредби на НРД

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Източник(ци):

Коментари