Законодателство

Клинична пътека № 019. Постоянна електрокардиостимулация

Клинична пътека № 19.1. Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

Клинична пътека № 19.2. Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер-дефибрилатор

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Приложение № 16. Клинични пътеки

Източник(ци):

Коментари