Законодателство

Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ

Утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10 юни 2014 г. по реда на Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2014 г., в сила от 1 юли 2014 г.

Не пропускайте

Коментари