Законодателство

Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Изготвен и утвърден по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24.03.2009 г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014 г.) с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-5/19.01.2015 г., в сила от 01.02.2015 г.

Не пропускайте

Коментари