Състояния и заболявания

Салмонелози

Причинителят е от тифус-паратифус-ентеритната група (ТПЕ): салмонелите са грамотрицателни, безспорови, подвижни и камшичести бактерии. Различават се 3 антигена:

  • О-антиген (соматичен антиген)
  • Н-антиген (камшичест антиген)
  • Vi-антиген (антиген на вирулентността)

Посредством определянето на О- и Н-антигени с антисеруми салмонелите се подразделят на над 2000 серотипа по схемата на Kauffmann-White.

  • Причинители на тифа:
    • S. typhi
    • S. paratyphi В (А и С само в тропиците)
  • Причинители на ентерита (2000 серотипа): най-често срещаният серовариант е S. enteritis (предимно фаготип 4)

Тифните причинители са изключително патогенни за човека (единственият резервоар е човекът!). От червата те попадат в кръвта и довеждат до обща циклична инфекция със сепсис.

Причинителите на ентеритите са патогенни за човека и за животните (зооантропонози), те остават в червата (локална инфекция на тънкото черво с пристъпни диарични изхождания след кратък инкубационен период) и поради това не довеждат до образуването на антитела (Реакцията на аглутинация пo Видал няма диагностично значение).

Важно!: Инфектираните, заболелите, както и пациентите, които отделят причинителя, задължително подлежат на бързо известие!

Не пропускайте

Коментари