Състояния и заболявания

Отравяне с калциеви антагонисти

Калциевите антагонисти намират широко приложение в качеството си на антиаритмични, антихипертензивни, коронарни средства и средства, подобряващи мозъчния кръвоток. Това определя и значителният ръст на острите отравяния с тях. Различават се 5 основни класа калциеви антагонисти с различие и едновременно сходство във фармако- и токсодинамиката:

  • Фенилалкиламини (Verapamil)
  • Дихидропиридини (Nifidepin, Felodepin)
  • Бензотиазепини (Diltiazem)
  • Естери на диариламинопропиламина (Веpridil)
  • Дифенилпиперазини (Cinnarisin)

Постъпват в организма през храносмилателната система, метаболизират се в черния дроб и се елиминират през бъбреците. До 75% - 90 % от бионаличните количества калциеви антагонисти в кръвта се свързват с плазмените белтъци. Някои от тях образуват в процеса на метаболизирането си също токсични метаболити (верапамил се превръща в норверапамил). Други (групата на дихидропиридините) се резорбират много бавно през стомашно - чревния тракт и могат да образуват при токсични дози конгломерати с белтъците на стомашната лигавица в стомаха. Потенцииално токсична доза за всички калциеви антагонисти се приема дозата, надвишаваща терапевтичната. Основното токсично действие се свързва с възпрепятстване постъпването на калциеви йони по “бавните канали” тип L, които влизат в структурата на сърцето, гладките мускули на артериите, в по-малки юличества в гладката мускулатура на бронхи, черва, матка. Създават се условия за нарушен метаболизъм на засегнатите органи. В терапевтични дози всеки един препарат преимуществено действа на един или друг процес в организма. При токсични дози картината на острото отравяне не показва съществена разлика. Ако има такава, то тя се отнася до скоростта, с която възникват интоксикационните явления и тяхната продължителност, до нарушаване ритъма на сърдечните съкращения, което е особено характерно за верапамила и нифедипина.

Клинична картина

Основните клинични синдроми са:

  • Общотоксичен синдром : гадене, повръщане, подчертано бляда кожа и лигавици, сухота на устните лигавици, намален мускулен тонус.
  • Церебротоксичен синдром : потискане на съзнанието до токсична сънливост, особено изразена при деца, нарушено равновесие, разширени зеници с мудна зенична реакция на светлина, при някои пациенти нарушено цветоусещане (“сребриста“ оцветка на предметите) поради нарушен кръвоток в съдовете на ретината.
  • Кардиотоксичен синдром - основен, изявен със : синусова брадикардия, артериална хипотония, които при тежката степен на отравянето се задълбочават, ритъмни нарушения с нодален ритъм, AV блок първа, втора и трета степен, брадиаритмия, камерни екстрасистоли, абсолютна аритмия при предсърдно мъждене. Електрокардиографски данни за настъпилите ритъмни нарушения. Някои автори описват и проводни нарушения при токсични дози калциеви антагонисти.

Лабораторни изследвания

Ниско калциево ниво в плазмата. Възможни хиперкалиемия и хипергликемия.

Лечение

Стомашна промивка с воден разтвор на медицински въглен, салинни очистителни за чревния тракт, очистителна клизма. Повторна стомашната промивка в следващите 12 часа (образуване на конгломерати в стомаха при големи дози калциев антагонист). Умерена форсирана неутрална диуреза, екстракорпорално очистване с хемоперфузия в първите часове на отравянето. Инфузионни разтвори за осъществяване на хемодилуция с цел известно преразпределение на отровата. Кардиоциркулаторна реанимация с включване на катехоламини (допамин, норадреналин), глюкокортикостероиди, плазма или плазмозаместители, дихателна реанимация при тежките степени на отравяне. Симптоматично лечение с Atropinum sulfuricum i.v. или подкожно, Effortil i.v., Calcium gluconicum i.v. При тежка брадикардия и наличие на задържащ се АV блок i.v. Glucagon в началото 50 мкг /кг.т. бавно до поддържане на доза 1 - 5 mg. / час (със снижаване на дозата постепенно) внимание за хипергликемия , която налага включване на инсулин. В последните години като специфичен фармакологичен антидот на калциевите антагонисти се включва Pimadin, производно на 4-аминопиридина, който пряко усилва постъпването на калциеви йони вътреклетъчно, предизвиква положителен инотропен ефект, отстранява хипотонията и увеличава постъпването на калциеви йони в клетките на панкреаса, повишавайки секрецията на инсулина и с това отстранявайки хипергликемията. Пимадинът намира място при отравяния, неподдаващи се на атропинова корекция. Доза 10 - 20 mg. i.v. При необходимост поставяне на пейсмейкър.

Протичане и прогноза

Отравянията са тежки и сърдечно-съдовите увреждания са независими от приетата токсична доза . Задължително мониториране за наблюдаване динамично на хемодинамичните показатели. Възможни исхемични поражения на червата, пневмонии, увреждане на бъбрека. Благоприятна прогноза при адекватно лечение.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари