Състояния и заболявания

Отравяне с фосфороорганични препарати

Най-често използваните за растителна защита препарати с разнообразно действие са фосфороорганичните пестициди (диметоат, би-58, агрия 1060, рубитокс и др.). Течности или кристали с добра разтворимост в мастни разтворители. В организма се метаболизират чрез оксидация, хидролиза, десулфуриране, деметилиране и др. Елиминират се през бъбреците най-често под формата на метаболитите си, притежават висока кумулативна способност.

Токсично действие

Проникват в организма през храносмилателната и дихателна система, кожата и лигавиците. Токсичното им действие се свързва с фосфорилиране на ацетилхолинестеразата, блокиране функциите й и последващо натрупване на неразграден ацетилхолин в областта на синапсите. Настъпва едно ендогенно ацетилхолиново отравяне.

Клинична картина

Наблюдават се два основни синдрома

  • Холиномиметичен (мускариноподобен) - миоза, саливация, изпотяване, бронхоспазъм, белодробен оток, брадикардия, гадене, повръщане, диарични изхождания. коремни болки, парализа на дишането
  • Никотиноподобен - световъртеж, адинамия, слабост на отделни мускулни групи, с фибрилации, пареза на дихателната мускулатура, кома, гърчове

При входна врата храносмилателна система признаците на отравяне настъпват бързо за минути с манифестен холиномиметичен синдром и често летален изход от белодробен оток и нарушени дихателна и сърдечно - съдова дейност. При инхалаторен или кожно-лигавичен път признаците на отравяне в първите минути и часове са предимно от страна на централната нервна система - главоболие, отпадналост, бляда и изпотена кожа, потрепвания на мускулни групи на крайниците, до възбуденост или потискане на съзнанието . Мускариноподобните и никотиноподобни клинични признаци са по-леки по степен, но с по-голяма продължителност при този вид входна врата. Могат да се наблюдават ранни и късни токсични хепато- и нефропатии, както и късни парези на крайниците/ след 10 - 15 дни от началото на острото отравяне.

Диагноза

От анамнестичните данни, наличието на двата основни клинични синдрома и доказване на активността на серумната ацетилхолинестераза, която при някои болни достига до нулеви стойности.

Протичане и прогноза

Острото отравяне изисква про-дължително лечение, което е необходимо и при нормализиране на стойностите на серумната ацетилхолинестераза - фосфороорганичните препарати кумулират в мастните депа и могат периодично да оказват въздействие върху ацетилхолинестеразата. След остро отравяне може да се изявят късните парези (предимно на крайниците), поведенчески промени, нарушения в паметта, активността и др. Оформя се слединтоксикационният синдром на това остро отравяне. Всеки един представител на фосфороорганичните препарати за растителна защита има своя специфика в хода на клиничната картина и слединтоксикационните прояви.

Лечение

Независимо от входната врата незабавно антидот Atropinum suffiiricum при коматозно състояние - i.v. аплициране на атропин по 1 mg през 5 - 10 минути до излизане от комата! Тази атропинова доза може да достигне 20-30 mg в зависимост от степента на отравянето. След излизане от кома - продължава се със субкутанни апликации на антидота по налични клинични признации - миоза, саливация. брадикардия, изпотяване, данни за белодробен оток и бронхоспазъм до атропинизиране на болния. При кома -задължително интубиране!  при липса на кома - субкутанно еднократно-двукратно аплициране на атропин 1 - 2 mg no преценка на холиномиметичните прояви. Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен. Очистителни за чревния тракт, повтаряне на стомашната промивка и поставяне на стомашна сонда за периодично промиване на стомаха с физиологичен серум - гастрален лаваж. Очистителни клизми през първите две денонощия един до два пъти. Почистване на засегнатата кожа и лигавици, цялостно изкъпване, което се повтаря и през следващите две денонощия (депониране в подкожната мастна тъкан). Хемодиализа (хемоперфузия) в първите 24 часа на отравянето. Форсирана диуреза, антидотно лечение - то продължава с Atropinum sulfuricum в доза, поддържаща холинолитични прояви: тахикардия до 100 - 120/мин. /при деца и до 140 - 160/мин/, сухи устни лигавици и кожа. мидриаза, т.е. доза, поддържащо атропинизиране на болния, разпределена през интервали от 2, 3, 4 или 6 часа. Друг антидот - холинестеразоактиватор Toxogonin - 4 пъти по 250 mg /24 часа i.v. в разтвор Serum glucosae 5% за възрастни пациенти. При деца по 3 mg/кг.т. през същите интервали. Желателно е прилагането на холинестеразо-активатор да продължи паралелно с атропина при динамично наблюдение за холиномиметични явления. Следи се серумната активност на холинестеразата, която и при нормализирането си изисква още 5 - 10 дни поддържащо лечение с Atropinum suffiiricum в съответна доза 3 - 4 mg/ денонощие. Органопротективно лечение (опасност от токсична хепатопатия и нефропатия), симптоматично лечение,ежедневни преливания на прясна изогрупова кръв за внасяне на холинестераза. При нарушено дишане - дихателна реанимация. При бронхоспазъм - цялата гама детоксично-депурационна, реанимационна и антидотна терапия. Този бронхоспазъм не се повлиява от спазмолитични средства. При пареза на дихателната мускулатура - трахеостома, която се възстановява след преодоляване на острото отравяне. Фосфороорганичните съединения се използват и като бойни отровни вещества.

Хронични отравяния

При продължителен контакт с фосфороорганични препарати най-често в професионална среда (оранжерии, складове за препарати, селскостопанска авиация и др.). Клинически церебрални промени с главоболие, виене на свят, безсъние, депресивни състояния. хроничен бронхит, хронична хепатопатия.

Лечение: симптоматично след отстраняване на пострадалото лице от средата с фосфороорганични съединения.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари