Състояния и заболявания

Миелодиспластичен синдром (MDS)

Този синдром включва хетерогенна група от клонални заболявания на хемопоетичните стволови клетки с неефективна хемопоеза и периферна цитопения (моно-, би- и панцитопения). Костният мозък е богат на клетки, с повишен дял на бластите и наличие на атипизъм (дисхемопоеза). Част от пациентите развива след месеци или години остра миелобластна левкоза (AML). Честота: 3 случая / 100 000 / година; честотната крива е с връх след 60-тата година от живота.

Не пропускайте

Коментари