Състояния и заболявания

Мекелов дивертикул

Мекеловият дивертикул представлява ненапълно закърняла част от вителиновия проток (ductus omphaloentericus), при което се образува израстък на илеума с най – разнообразни форми и автономно кръвоснабдяване. Разполага се на антимезентериалната или латералната част на червото на около 40 – 80 см от илео-цекалната клапа (фиг.34). В повечето случаи израстъкът се открива случайно при някоя коремна операция. Възможно е да се развие язва на базата на ектопична лигавица с опасност от хеморагия в чревния тракт или перфорация към свободната коремна кухина. Друго типично усложнение е възпалението на израстъка – т.н. дивертикулит. Той бива катарален, флегмонозен или гангренозен, с или без перфорация. Ако възникне такава, се развива перитонит или перидивертикулен абсцес. В някои случаи Мекеловият дивертикул остава свързан с пъпа посредством фиброзен брид или образува сраствания със съседна чревна бримка, което е предпоставка за странгулационен илеус. Клинична картина В зависимост от вида на усложнението наблюдаваме съответните признаци на остър хирургичен корем: илео-илеална инвагинация, странгулационен илеус, перфорация на Мекелова язва, изхождане на изпражнения с цвят на малиново желе при хеморагия. Диагноза При съмнение за Мекелов дивертикул се прави сцинтиграфията с технеций или се препоръчва оперативна ревизия. Окончателната диагноза се поставя интраоперативно. Извършва се клиновидна резекция или парциална резекция на съответния тънкочревен участък. При лапаротомии по повод остър апендицит се препоръчва ревизия на илеума с цел търсене на Мекелов дивертикул.

Не пропускайте

Коментари