Състояния и заболявания

Макроглобулинемия (M. Waldenstroem)

На английски език: Waldenstroem macroglobulinemia

Лимфоплазмоцитен (цитоиден) неходжкинов лимфом с образуване на моноклонални имуноглобулини от тип IgM. Среща се четири пъти по-рядко от плазмоцитома и то в по-напреднала възраст.

Клинична картина

Туморните клетки не са така агресивни към скелета, както при плазмоцитом. Наблюдава се само остеопороза, но не и остеолиза с хиперкалциемия. Вторичното увреждане на бъбреците също е в значително по-ниска степен. Макроглобулините ограничават aгрегацията на тромбоцитите и се свързват с факторите на кръвосъсирването. В резултат на това нерядко се стига до хеморагична диатеза. Моноклоналните IgM могат да предизвикат хипервискозен синдром със смущения в оросяването на ръцете, наподобаващи синдрома на Рейно, както и нарушения на зрението. Увеличаването на лимфните възли и хепатомегалията не са задължителни. СУЕ е силно ускорена.

Диагноза

Поставя се чрез доказване на моноклонални IgM и лимфоцитоидна клетъчна инфилтрация на костния мозък.

Лечение

Внимателно лечение с Prednison + алкилиращи субстанции. При хипервискозен синдром: плазмофереза (кръвопускания с отстраняване на плазмата и обратна трансфузия на еритроцитите).

Прогнозата е по-благоприятна от тази при плазмоцитом.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари