Състояния и заболявания

Консервативно лечение на туморите

Познаването на следните факти представлява предпоставка за провеждането на онкологична терапия:

Хистологично потвърдена диагноза (само левкозите могат да бъдат диагностицирани сигурно с цитологично изследване) заедно със степен на туморната диференциация (хистологично степенуване):

G1-добре диференцирани тумори; G2 - средно диференцирани; G3-cлaбo диференцирани; G4-анапластични

Подразделяне по стадии (staging) за определяне степента на разпространение на заболяването в организма, например по TNM-системата:

Т = големина на първичния тумор (Т1 - Т4)
N = засягане на лимфните възли:

N0 = без засягане на лимфни възли

N1 = засягане на регионалните лимфни възли

N2 = засягане на други групи лимфни възли

М = наличие на метастази:

МО = липса на далечни метастази

М1 = доказване на далечни метастази

Не пропускайте

Коментари