Състояния и заболявания

Камерни екстрасистоли

На английски език: venticular extrasystoles (VES)

Съдържание

 1. Камерни екстрасистоли
 2. Класификация на камерните екстрасистоли
 3. Лечение
 4. Прогноза

Класификация на камерните екстрасистоли

 • Деснокамерни екстрасистоли с картина на пълен ляв бедрен блок (QRS > 0,11 сек.)
 • Левокамерни екстрасистоли с картина на пълен десен бедрен блок (QRS > 0,11 сек.)
 • Екстрасистоли произхождащи от ствола на снопа: нe ce наблюдава разширяване на QRS-комплекса като при другите видове екстрасистоли (VES), но са налице останалите белези. Те не нарушават синусовият ритъм, последвани са от компенсаторна пауза.

Мономорфни екстрасистоли (Деформирани по еднакъв начин камерни комплекси, срещат се отчасти при здрави лица, отчасти при болни с органично заболяване

Полиморфни екстрасистоли (Деформирани по различен начин камерни комплекси вследствие възбуждения, които произхождат от различни огнища): винаги са с органична генеза (дължат се на миокардна увреда)

Важно!: Полиморфните екстрасистоли обикновено са и политопни (произхождат от различни огнища), понякога обаче рано възникващи екстрасистоли c еднакъв произход показват полиморфна картина. Това се дължи на разлика в разпространението на възбуждението (надкамерните екстрасистоли вследствие "аберантно провеждане" могат да покажат подобно разширение на камерния комплекс като при камерните екстрасистоли. Надкамерният им произход се доказва от предшестващата Р-вълна).

Честите екстрасистоли могат да бъдат в закономерна връзка с нормалния ритъм: когато нормалният сърдечен цикъл се последва от една, съответно две екстрасистоли, се говори за бигеминия (bigeminus), съответно тригеминия (trigeminus) - често при дигиталисова интоксикация. Когато екстрасистоли се появяват редовно след 2 (или 3) нормални сърдечни цикъла, то тогава е налице екстрасистолия в отношение 2:1 (3:1). Ако се появят три или повече екстрасистоли една след друга без нормален сърдечен удар между тях, се говори за залпове.

N       N       N       N Нормален цикъл (N)
NE               N      N    VES (E) с компенсаторна пауза
N E    N       N      N Интерпонирани (интерполирани) екстрасистоли
NE               NE Бигеминия (Bigeminus)
NEE            NEE Тригеминия (Trigeminus) - Couplets (купле) = две последователни ЕS
N       NE     N       NE Екстрасистолия 2:1
NEEE          N       N Залпове (три последователни екстрасистоли)

При рано възникващи екстрасистоли в резултат на кратката диастола ударният обем е малък.Така бигеминията може да доведе до пулсов дефицит и при изследване на пулса да се прояви като брадикардия. Ударният обем след екстрасистолата е повишен в резултат на удължената диастола. При органични сърдечни заболявания (особено миокарден инфаркт) и левокамерна сърдечна недостатъчност появата на комплексни камерни екстрасистоли може да представлява предвестник на опасни камерни тахиаритмии включинелно и камерно мъждене.

Подобни сигнални аритмии могат да бъдат:

 • Политопни (полиморфни) камерни екстрасистоли
 • Бигеминия. тригеминия и залпови екстрасистоли
 • R-върху Т-феномен: при много ранна камерна екстрасистола съществува опасност тя да съвпадне с ранимата фаза на Т-вълната (възходящото рамо на Т-вълната →"R-върху Т-феномен") по такъв начин се провокира камерно мъждене. За да бъде разпозната тази опасност, се изчислява така нар. индекс на преждевременност (VI):

VI = Разстоянието от QN до QES = II, Разстоянието от QN до Т е I

Когато VI < 1,0, е налице R-върху Т-феномен

 • QN - Q-зъбец на предхождащото нормално синусово съкращение
 • QES - Q-зъбец на екстрасистолата
 • Т - крайна част на Т-вълната в синусовото съкращение

Кпасификация на камерните екстрасистоли (VES) пo LOWN:

  Степен  
Прости камерни екстрасистоли (VES) 0 Липсват VES
  I Мономорфни VES (< 30/h)
  II Мономорфни VES (> 30/h)
Комплексни камерни екстрасистоли (VES) III a Полиморфни VES
  III b Камерна бигеминия
  IV a Куплети (Две VES една след друга)
  IV b Залпове (три или повече VES една след друга)
  V Рано появяваща се R/T VES (R-върху Т феномен)

Препоръчано за Вас

Коментари