Състояния и заболявания

Инфлуенца (Епидемичен грип)

Причинител на инфлуенца (епидемичен грип)

Mixovirus influenzae, който се подразделя на три типа в зависимост от съдържащия се в него рибонуклеопротеин. При тип А по-нататъшното подразделяне на подтипове се осъществява въз основа на повърхностните антигени.

Епидемиология

  • Influenza А е най-честата причина за епидемии и пандемии. При тип А в резултат на точкови мутации в хемаглутинина постоянно се наблюдават малки антигенни изменения (antigenic drift/дрейфт на антигените) с поява на епидемии през интервали от 2 - 3 години. Поради размяна на части от гени между различните грипни щамове на всеки 10 - 15 години се стига до по-големи антигенни изменения (antigenic shift/смяна на антигените) с поява на нови пандемии. Периодите на дрейф се характеризират с нови варианти, а антигенните тласъци - с нови подтипове на грипния вирус. Субтиповете и вариантите се обозначават по следния начин: упоменава се първото място, в което е открита антигенната промяна, единният пореден номер, цифрата на годината и антигенната формула, която се определя от антигените хемаглутинин (Н) и невраминидаза (N), например Influenza A (H3N2) Beijing 32/92. Появата на нов серотип може да доведе до висока заболеваемост и смъртност поради липса на съответен популационен имунитет.
  • Influenza B се появява предимно сред децата и младежите: протичането е леко. He е известен антигенен шифт, но все пак се наблюдават антигенни изменения в смисъла на антигенен дрейфт.
  • Influenza С се появява единствено спорадично и води до заболявания с леко протичане.

Грип А и В са разпространени по целия свят и се появяват предимно през зимата под формата на епидемии. Тъй като имунитетът е подтипов и вариантноспецифичен през своя живот, човек може да заболее многократно от грип.

Инфектиране: капкова инфекция. Човекът отделя вируса по въздушно-капков път.

Инкубационен период: от един и три дни.

Патоанатомия

Грипният вирус е цитотоксичен за ресничестия епител на дихателните пътища. Със своите хемаглутининови шипчета вирусите се залавят за клетките на гостоприемника. Вирусите произвеждат хемаглутинин в неактивна форма, който се активира от протеазите на гостоприемника или протеази с бактериален произход. Поради това една бактериална инфекция може да създаде благоприятни условия за развитите на грипна пневмония. И обратно, увредата на епитела, предизвикана от действието на вирусите, благоприятства развитието на бактериална суперинфекция, например със стафилококи.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари