Състояния и заболявания

Фебрилни състояния

Нормална телесна температура

Човекът е хомойотермен организъм с добре развити механизми на терморегулация, позволяващи телесната му температура да се поддържа относително постоянна. Приема се, че в задния хипоталамус се намират невронални комплекси, свързани с отчитане на „генетично зададеното ниво“ (setpoint) на телесната температура и обработването на информацията, постъпваща от терморецепторите. Стойностите на телесната температура нормално определят посоката на процесите – към топлопродукция или към топлозагуба, така че да се поддържа телесна температура, съвпадаща с генетично зададеното ниво. Нивото, около което хипоталамусът поддържа телесната температура, не е абсолютно фиксирано, а се изменя в резултат на интегриране на информацията, постъпваща от терморецепторите.

Стойностите на телесната температурата зависят от редица фактори – възраст (средните стойности на телесната температура при хората в напреднала възраст са с около 0,5°С по-ниски от тези при хората в зряла възраст); пол; индивидуална физическа активност; хормонален статус (при жените се наблюдават вариации на телесната температура в различните фази на менструалния цикъл); време от деня, в който се измерва температурата (наличие на нормални денонощни колебания); част от тялото, където е измерена температурата и други.

Стойностите на нормалната телесна температура се движат в определени граници, като зависимост от това къде е измерена, те са:

  • орална температура: 33.2-37.2°С;
  • ректална температура: 34.4-37.8°С;
  • аксиларна температура: 35.5-37.0°С;
  • ушна температура: 35.4-37.8°С;

Нормално телесната температура има денонощни колебания – най-ниските стойности се наблюдават рано сутрин (между 4 и 8 часа), а най-високите в късния следобед (между 16 и 18 часа). Интервалът на денонощните колебания варира при различните индивиди, като по литературни данни най-голямата измерена разлика между сутрешни и вечерни стойности е 1.3°С.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Източник(ци):

Националното ръководство е представено като официален документ на І-я Национален конгрес по обща медицина, 03-06/11/2005 г., гр. Варна

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари