Състояния и заболявания

Ендокринно неактивни тумори на хипофизата

Етиология: ендокринно неактивни хромофобни аденоми, краниофарингеом, (епи-) дермоидни кисти, тератоми, метастази.

Клинична картина

 • Признаци на недостатъчност на предния дял на хипофизата
 • Безвкусен диабет (Diabetes insipidus)
 • Зрителни нарушения: при супраселарен растеж може да се стигне до притискане на chiasma opticum c временна анопсия в горния темпорален квадрант, битемпорална хемианопсия, евентуално скотом, атрофия на зрителния нерв или ослепяване.
 • Евентуално главоболие

Диагноза

 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и компютърна аксиална томография (КАТ)
 • Изследване на очите (зрително поле - периметрия!)
 • Ендокринологична диагностика за изключване на недостатъчност на предния дял на хипофизата и на diabetes insipidus

Лечение

 • При малки случайно установени хипофизни тумори без зрителни нарушения се изчаква като се провеждат редовни контролни прегледи.
 • Транссфеноидална операция на хипофизата или трансфронтална краниотомия се налагат при по-обширно разрастване на тумора.
 • Лъчелечение (при рецидив или противопоказания за провеждането на оперативно лечение; краниофарингеомите са резистентни на лъчелечение).
 • Заместително лечение при недостатъчност на предния дял на хипофизата.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари