Състояния и заболявания

Ендокринно неактивни тумори на хипофизата

Етиология: ендокринно неактивни хромофобни аденоми, краниофарингеом, (епи-) дермоидни кисти, тератоми, метастази.

Клинична картина

 • Признаци на недостатъчност на предния дял на хипофизата
 • Безвкусен диабет (Diabetes insipidus)
 • Зрителни нарушения: при супраселарен растеж може да се стигне до притискане на chiasma opticum c временна анопсия в горния темпорален квадрант, битемпорална хемианопсия, евентуално скотом, атрофия на зрителния нерв или ослепяване.
 • Евентуално главоболие

Диагноза

 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и компютърна аксиална томография (КАТ)
 • Изследване на очите (зрително поле - периметрия!)
 • Ендокринологична диагностика за изключване на недостатъчност на предния дял на хипофизата и на diabetes insipidus

Лечение

 • При малки случайно установени хипофизни тумори без зрителни нарушения се изчаква като се провеждат редовни контролни прегледи.
 • Транссфеноидална операция на хипофизата или трансфронтална краниотомия се налагат при по-обширно разрастване на тумора.
 • Лъчелечение (при рецидив или противопоказания за провеждането на оперативно лечение; краниофарингеомите са резистентни на лъчелечение).
 • Заместително лечение при недостатъчност на предния дял на хипофизата.

Не пропускайте

Коментари