Състояния и заболявания

Безсъзнание

Синоними: несвяст, баялдисване, припадък, загуба на съзнание, обнубилацио, сомнолентност, сопор, кома
На латински език: obnubilatio, somnolentiо, sopor, coma
На английски език: obtundation, obnubilation, somnolence, sopor, coma

Определение за безсъзнание

Съзнанието е състояние, при което индивидът има представа за собствената си личност и за окръжаващата го среда. В състояние на безсъзнание (количествено нарушение на съзнанието) индивидът не отговаря на заобикалящите го стимули (вербални, физикални, дори силна болка), като са нарушени състоянието на будност и емоциите, при пълна липса на представа за собствената си личност и околната среда.

Комата е крайно отклонение от нормалното състояние на съзнание, при което пациентът не може да бъде събуден и не реагира на въздействието на никакви външни стимули. При сопор пациентът може да бъде събуден от болкови, но не и от вербални стимули. Обнубилираният пациент може да бъде събуден и при вербален стимул. Комата и по-леките степени на количествени нарушения на съзнанието могат да настъпят под въздействие на множество фактори – опростено тези причини могат да бъдат обобщени като структурни мозъчни заболявания (хеморагия, инфаркт, тумор), метаболитни и токсични заболявания, при възможна комбинация между тях.

В доболничната и болнична спешна медицина метаболитните и токсичните причини за безсъзнателно състояние доминират и представляват около 70% от случаите. Типично метаболитните и токсични причини водят до по-бавно развитие на симптоматиката. Въпреки че диференциалната диагноза на промените в менталния статус и комата е доста разширена, подходът от гледна точка на спешната медицина е унифициран, главно по отношение на началните ресусцитационни мерки. Бързата, ефективна и методична преценка на коматозния пациент е критична, особено в първите минути. По-задълбочената преценка с определяне на етиологията на комата се извършва след стабилизацията на болния.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари