Изследвания и процедури

Креатинин

На английски език: Creatinine (Creat, Cre, Blood creatinine, Serum creatinine, Urine creatinine)

Показания за определяне на креатинин

  • Бъбречна недостатъчност

Креатинът, който осигурява натрупването на енергия в мускулните клетки, непрекъснато (1 – 2 %) се превръща в креатинин:

креатин → креатинин + Н2О

Тази реакция е необратима in vivo. Креатининът се отстранява от клетките и се разпределя равномерно в извънклетъчното пространство, филтрува се през бъбречните гломерули. При нормална (в референтните граници) концентрация не се извършва значима тубулна секреция. При повишена концентрация в плазмата (над 190 μmol/l) започва доловима тубулна секреция на креатинина. У лица с нормална бъбречна функция се отделя практически постоянно количество креатинин, независимо от актуалната диуреза. Освен това в лумена на червата става известно разграждане на креатинин от бактериалната флора.

Концентрацията на креатинина в серума зависи от изграждането и освобождаването от мускулните клетки (пропорционално на мускулната маса), както и от скоростта на гломерулната филтрация за единица време. При лекостепенно намаляване на скоростта на гломерулната филтрация плазмената концентрация на креатинина остава още в референтните граници (възможно е да се включи и известно разграждане в червата). Повишена концентрация се установява, когато гломерулната филтрация намалее с 50% или повече.

При съпоставяне с уреята креатининът е по-чувствителен и специфичен показател за бъбречна недостатъчност. Въпреки това установяването на концентрация на серумния креатинин в референтните граници не изключва лекостепенно намаляване на скоростта на гломерулната филтрация. В такива случаи изследването на креатининовия клирънс осигурява по-чувствително определяне.

Биологичен материал

  • Серум (без хемолиза)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари