Изследвания и процедури

Количествено определяне на човешки хориогонадотропин

Принцип на изследването

Определянето се извършва с помощта на имуноензимни или радиоимунологични методи. Определянията, почиващи на тези принципи, имат около сто пъти по-висока чувствителност, отколкото хемаглутинационните методи за установяване на ЧХГ.

Биологичен материал

  • серум
  • 24-часова сборна урина

Референтни граници

Методът не е стандартизиран. Трябва да се извърши справка за референтните стойности в лабораторията, която ще извърши изследването. Представените стойности могат да бъдат използвани за ориентировъчни цели, например при преценка на срока на бременността:

  • VIII - XII седмици: 10 000 - 60 000 U/l
  • II тримесечие: 1000 - 30 000 U/l
  • III тримесечие: 4000 - 15 000 U/l

Интерпретация на резултатите

Повишени концентрации на човешки хориогонадотропин (ЧХГ) се установяват при:

  • бременност (при екстраутеринна бременност стойностите също са повишени, но в по-малка степен, отколкото при нормална бременност)
  • нелекувани или рецидивиращи тумори, които произвеждат ЧХГ

Човешки хориогонадотропин (ЧХГ) не се открива при:

  • несъществуваща бременност

Намаление на концентрацията на ЧХГ no време на бременност до стойности под долната граница на откриваемост се наблюдава при:

  • интраутеринна смърт на плода

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари