Изследвания и процедури

Киселинно-алкално състояние

На английски език: Acid-Base Balance

Показания за определяне на киселинно-алкалното състояние

Нарушения на киселинно-алкалното състояние, особено при:

 • коматозни състояния
 • командвано дишане
 • дихателна недостатъчност
 • шокови състояния
 • отравяния
 • тетания

Основни параметри на алкално-киселинното състояние са:

 • актуално рН
 • актуално рСО2
 • излишък на основи (BE)
 • концентрация на хемоглобина (за евентуална корекция вижте по-горе)
 • рО2, съответно насищане (сатурация) с кислород  /за евентуална корекция виж по-горе и при оценка на респираторната функция)
 • актуален хидрогенкарбонат (едновременно с Na+ и Сl¯ при преценка на анионния дефицит)

В определени случаи изследванията могат да бъдат допълнени с:

 • определяне на концентрацията на нелетливите киселини в кръвта (лактат, бетахидроксибутират)
 • определяне на отделянето на Н+ в урината (титруема киселинност, отделяне на NH4¯)

В резултат на обменните процеси в човешкия организъм ежедневно се образуват около 20 mol CO2 и до 60 mmol H+ . Напускащият клетката СО2 преминава в интерстициалната течност и оттам в кръвта. Разтваря се с образуване на Н2СО3. Този процес спонтанно протича с много малка скорост, за да могат да бъдат преработени непрекъснато постъпващите количества СО2 в Н2СО3. B еритроцитите ензимът карбоанхидраза рязко повишава скоростта на реакцията. Образуващият се по този начин хидрогенкарбонат преминава в плазмата, като се обменя за хлорид, докато образуващите се в еквимоларно съотношение водородни йони се свързват с хемоглобина. B капилярите на белия дроб тези реакции протичат в обратна посока. Хидрогенкарбонатът е най-важната транспортна форма на С02 в кръвта (плазмен НСОз¯ - 45 %, еритроцитен НСОз¯ - 25 %, карбаминохемоглобин - 20 %, разтворен С02 - 10 %).

Отделените от клетките водородни йони от нелетливи киселини (сярна, фосфорна, пикочна, млечна и др.) преминават в извънклетъчните течности в кръвната плазма, където се "поемат" от различни буферни системи:

Н+   +   НСОз¯  ⇔  Н2СОз

Н+   +  белтък¯ ⇔  Н.белтък

Н+   +   НРО4¯  ⇔  Н2РО4¯

Чрез тези буфериращи реакции промените в рН на кръвта са възможно най-малки. Здравият организъм е в състояние безпроблемно да отстранява образуваните количества СО2 и Н+ . Това отстраняване става през белите дробове (СО2) и бъбреците (Н+ и НСОз). Буферната система въглена киселина - хидрогенкарбонат свързва тези два транспортни и очистващи механизъма. Повишаването на концентрацията на Н+ променя съотношенията в буферната система. В зависимост от величината на стойността на рКа и наличното количество на акцептори, съответно донатори на Н+ , буферната система е в състояние въпреки въвеждането или извличането на Н+ да поддържа относително постоянни стойности на рН. Специалното значение на буферната система въглена киселина - хидрогенкарбонат се състои в това, че тя е "отворена" система. С алвеоларния въздух е възможно много бързо да се отстранява СО2 и по този начин да се извлича от системата. По този начин буферният капацитет на отворената система въглена киселина - хидрогенкарбонат надвишава многократно капацитета на затворените системи (например другите съдържащи се в кръвта буферни системи - белтъци, фосфати). Повишеното внасяне на Н+ води до изместване на равновесието в посока Н2СО3. В резултат на това с оглед поддържане на постоянно рСО2 се ускорява дишането и повишеното количество на СО2 се отстранява от системата. Намалява концентрацията на НСОз¯. Намаляването на концентрацията на Н+ причинява изместване на равновесието към НСОз¯. Концентрацията на HCO¯ при постоянно рСО2 отразява на първо място концентрацията на Н+ йоните от нелетливите киселини - т.е. метаболитната съставка на киселинно-алкалното състояние.

За разлика от това концентрацията на Н2СОз, съответно стойността на рСО2Н2CO3 = αСО2 . рСО2), представлява респираторният компонент. Двата компонента не са независими един от друг. Това осигурява на организма предимството на по-ефективна регулация на алкално-киселинното състояние, но и неудобството, че невинаги може да бъде определено само чрез измерване на концентрацията на хидрогенкарбоната и стойността на рСО2 какво е естеството на наличното нарушение: респираторно или метаболитно. Често това налага провеждането на допълнителни изследвания и винаги - необходимостта от съобразяване с клиничната симптоматика. При пренасяне на закона за действие на масите спрямо буферната система въглена киселина - хидрогенкарбонат се получава уравнението на Хендерсон - Хаселбах:

рН = рКа + log Снсо / αСО2 . рСО2

Стойностите на рКа и αСО2 са константи и са равни съответно на 6,1 и 0,03. Останалите величини, включени в уравнението, са променливи. Съотношенията между буферните системи могат да бъдат точно определени, когато се определят две от величините, а третата бъде изчислена. При това трябва винаги да се има предвид зависимостта на титрационната крива Н2СОз - НСОз¯ от останалите буферни системи на кръвта.  Наклонът на кривата зависи от концентрацията на хемоглобина в изследваната кръв. Значение има и актуалното насищане на хемоглобина с кислород, тъй като Нb¯ е по-слаба киселина от НbО2¯ .

За изследване на алкално-киселинното състояние в клиничната практика се използват два различни методични подхода. При първия се извършват три измервания на рН на хепаринизирана кръв при 37 °С и при 100 % насищане с кислород. Първото измерване се извършва незабавно след получаване на порцията анаеробно взета кръв за установяване на актуалната стойност на рН. Второто и третото измерване се извършват след уравновесяване на другите две порции кръв с газове с две познати различни величини на рСО2. По този начин се получават две точки на кривата рН - СО2 за изследваната кръв (при еднаква хемоглобинова концентрация). Чрез осигуряване на 100 % насищане с кислород се изключва различното повлияване на уравновесяването от този фактор. От съответна крива в номограмата на Зигорд - Андерсен въз основата на точка, съответствуваща на актуалното рН, се определя актуалното рСО2 и след това графически се получават стойностите на актуалния хидрогенкарбонат, стандартния хидрогенкарбонат и излишъка от основи (BE). При втория подход се извършва пряко определяне от анаеробно взета хепаринзирана кръв при 37 °С на следните показатели:

 • актуално рН
 • актуално рСО2 (с рСО2 електрод)
 • концентрация на хемоглобина
 • актуално рО2 (с рО2 електрод) с последващо изчисление на насищането с кислород в проценти

Въз основа на тези резултати се пресмятат стойностите за актуалния и стандартния хидрогенкарбонат и излишъка от основи (BE). Изчислението може да бъде извършено автоматично с помощта на вградени изчислителни устройства в самия измерващ апарат, чрез съответни изчислителни устройства, наподобяващи логаритмични линии, или чрез номограмата на Зигорд - Андерсен. Показателят излишък на основи (BE), който се получава чрез тези измервания in vitro, не се покрива изцяло с наличните данни in vivo. Като излишък на основи се означава количеството на Н+ , което е необходимо за титруване на изследваната кръв така, че да се промени актуалното рН до 7,40. Стойността на BE не се получава опитно при изследване на пробата кръв, а чрез емпирично изготвени таблици. Разликата между титруване in vivo и in vitro ce състои в това, че кръвта in vivo е в контакт с много по-голямо количество интерстициална течност. При нарастване на рСО2 се образува и повече НСОз¯, който преминава в интерстициума. При титруване in vitro това не е възможно. Разликата между актуалния BE на кръвта и на цялата интерстициална течност практически е малка и за практически цели в повечето случаи може да бъде пренебрегната. При използване на метод за изследване на параметрите на алкално-киселинното състояние, който почива на измерване на актуалните рН и рСО2, тази грешка може допълнително да бъде намалена, като се пренесе изчислението от еритроцитите на изследваната кръв върху цялото количество на извънклетъчната течност (приблизително трикратно по-голямо от това на вътресъдовата течност) и се отчете стойност на BE при хемоглобинова концентрация, съответствуваща на 1/3 от актуалната концентрация на хемоглобина в изследваната кръв според номограмата на Зигорд - Андерсен.

Не пропускайте

Коментари