Изследвания и процедури

Инхибитори на кръвосъсирването

Физиологични антитромбини

 • Антитромбин III (AT III);
 • Алфа 1 - Antitrypsin;
 • алфа 2 - макроглобулин;

Антитромбин III: регулира тромбиновата активност. Чрез образуването на комплекса тромбин-антитромбин III (TAT) ce възпрепятства прекомерното активиране на тромбина. При недоимък на антитромбин III съществува повишен риск от тромбози (тромбофилия). В такъв случай в организма трябва да се внесе готов антитромбин Ill.

Причините за недоимъка на AT III биват:

 • Вродени
 • Придобити:
  • понижен синтез (чернодробна цироза)
  • повишена консумация (консумативна коагулопатия)
  • повишена загуба (нефрозен синдром, ексудативна ентеропатия)

Протеините С и S представляват Vitamin К-зависими инхибитори на кръвосъсирващата система. Действие: под действието на тромбина протеин С се превръща в протеин С/а. Последният разгражда факторите V a и Vill a. Освен това протеин С/а ускорява освобождаването на тъканния активатор на плазминогена (t - PA). Действието на протеин С се потенцира посредством образуване на комплекс с протеин S. Недоимъкът на протеин С и/или на протеин S също довежда до повишен риск от тромбози.

Причината за недоимъка на протеин С или S може да бъде:

 • Вродена
 • Придобита: например кумаринова терапия

Хепаринът инхибира индиректно тромбина чрез активиране на физиологичния AT III. Поради това при недоимък на AT III действието на хепарина е отслабено! Антидот на хепарина е: Protaminsulfat или - chlorid (10 mg протаминсулфат неутрализират 10 mg /1000IE/ хепарин)

Hirudin (вещество, което се отделя от пиявиците) е директвн тромбинов инхибитор и поради това действа и при дефицит на AT III

Кумариновите производни (например Phenprocoumon) ca антагонисти на Vitamin K. Последният представлява кофактор при гама-карбоксилирането на факторите от протромбиновия комплекс (т.е. на факторите II, VII, IX, X) и на протеините С и S. При дефицит на Vitamin К черният дроб синтезира функционално негодни предшественици на споменатите коагулационни фактори, при които липсва гама-карбоксилната група на страничните глутамилови вериги.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари