Изследвания и процедури

Хемопексин

На английски език: Hemopexin, haemopexin

Показания за изследване на хемопексин

  • хемолитични заболявания;

Биологичен материал

  • серум;

Хемопексинът е белтък, който се изгражда в хепатоцитите. Има молекулна маса от 60 000 до 80 000, като около 20 % от нея е за сметка на въглехидратни съставки. Свързва свободен хем (Fe++), хемин (Fe+++) и порфирини. При хемолиза, когато се превиши хемоглобинсвързващият капацитет на хаптоглобина, се появява свободен хемоглобин в плазмата. Съдържащият се в него хем се отделя в плазмата от глобиновата съставка, окислява се до хемин, свързва се с хемопексин и по този начин се пренася до клетките на моноцитно-макрофагеалната система. Полуживотът на свободния хемопексин е около една седмица, докато този на комплекса хем-хемопексин  е 16 - 20 часа. В резултат на това при тежка хемолиза рязко се намалява серумната концентрация на хемопексина.

N.B. Успоредното изследване на хаптоглобин и хемопексин цели повишаване на надеждността на откриването на хемолитичните заболявания и при преценката на тяхната тежест.

Принцип на изследването

Определянето на серумната концентрация на хемопексина се извършва имунологично с помощта на радиална имунодифузия, нефелометрия или турбидиметрия.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари