Изследвания и процедури

Хематокрит

На английски език: Hematocrit (Ht, Hct, HCT), Packed Cell Volume (PCV), Erythrocyte Volume Fraction (EVF)

Въведение

Кръвта се състои от две основни съставки – клетъчни елементи (еритроцити, левкоцити, тромбоцити) и кръвна плазма. Като хематокрит се означава частта на клетъчните елементи в единица обем пълна кръв, т.е. хематокритът дава съотношението (частта, дела) на клетъчните елементи (в %) към кръвната плазма (в литри).

Хематокрит

Увеличението на стойностите на хематокрита говори или за увеличаване на броя на клетъчните елементи в кръвта, или за намаляване на количеството на плазмата в кръвта. Това се наблюдава при работа в обстановка с висока температура, при загуба на течности вследствие изпотяване, повръщане, диария, след хирургична интервенция и при някои кръвни заболявания.

Намалението на хематокритните стойности се дължи или на намаляване броя на клетъчните елементи в кръвта, или на увеличаване на плазмата в кръвта. Това се наблюдава при приемане на много течности, преливане на плазма или кръвозаместители, след кръвоизлив, при сфероцитна анемия. Хематокритът се променя и в зависимост от възрастта.

Показания за изследване

 • Анемия
 • Кръвозагуби
 • Нарушения на водно-електролитното равновесие
 • Полиглобулия

Принцип на изследването

Капилярна кръв или венозна кръв, взета с EDTA, се засмуква в капилярки, които след това се затварят и центрофугират. По този начин се постига седиментация на клетъчните съставки на кръвта. Височината на еритроцитния стълб (не се взема предвид левкоцитния стълб) се съпоставя с общата височина на взетата проба кръв.

Референтни стойности

Новородени 0.60 – 0.67
Кърмачета до 4-тата седмица 0.41 – 0.48
Кърмачета до 3-ия месец 0.30 – 0.37
Кърмачета до края на първата година, деца до 6 години 0.33 – 0.41
Деца от 6 до 12 години 0.37 – 0.43
Девойки от 13 до 17 години 0.36 – 0.44
Младежи от 13 до 17 години 0.39 – 0.47
Жени 0.37 – 0.50
Мъже 0.41 – 0.55

Интерпретация на резултатите

Намалена стойност на хематокрита има при:
 • анемия;
 • хиперхидратация, специално при хипертонична хиперхидратация;
 • кръвозагуба с преминаване на вода от междуклетъчното във вътресъдовото пространство;
 • неправилна техника на вземане на капилярна кръв (притискане на пръста);
 • неправилно запушване на капилярката.
Увеличена стойност на хематокрита има при:
 • полиглобулия;
 • истинска полицитемия;
 • дехидратация, специално хипотонична дехидратация.

Не пропускайте

Коментари