Изследвания и процедури

Диагностични методи в пулмологията

Разнообразието от диагностични методи в пулмологията включва:

 • Анамнеза и клиничен преглед
 • Лабораторни изследвания: биохимия, серология
 • Белодробна функционална диагностика, кръвно-газов анализ
 • Образни методи на изследване:
  • Рентгенография на торакса в две равнини, евентуално провеждане на скопия и томография
  • Ехография, КАТ (компютърно-аксиална томография) и ЯМР (ядрено-магнитен резонанс)
  • Перфузионна и вентилационна сцинтиграфия
  • Ангиография
 • Микробиологична диагностика
 • Алергологична диагностика: общото количество на IgE, на специфичния IgE (PACT), кожни тестове, провокационни тестове
 • Ендоскопско-биопсични методи:
  • Бронхоскопия с извършване на бронхо-алвеоларен лаваж (БАЛ), бактериологично изследване, цитологично и биопсично изследване
  • Плеврална пункция и биопсия
  • Торакоскопия
  • Трансторакална белодробна пункция с биопсия
  • Медиастиноскопия
 • Торакотомия
 • Допълващи диагностични изследвания на десните сърдечни кухини (ехокардиография, дясна сърдечна катетеризация и други

Не пропускайте

Коментари