Сключването на договор между НЗОК и еднолично дружество с ограничена отговорност

До Управителен съвет

на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България

СТАНОВИЩЕ

от адв. Жанета Димитрова Димова от гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 3, ет. 1

Относно: Сключването на договор между НЗОК и eднолично дружество с ограничена отговорност

С промените на чл. 4 от ЗЛЗ се даде законова възможност лекарите-специалисти и общопрактикуващите лекари да регистрират ЕООД и като такива да сключат договор с НЗОК. Едноличното дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон е юридическо лице, което се представлява от управител-физическо лице, за разлика от едноличния търговец, който е търговец-физическо лице. С регистрацията на ЕООД в търговския регистър в правния мир се появява нов субект. И като такъв същият следва да подаде заявление ведно с изискуемите в НРД документи за сключване на нов договор с НЗОК като нов договорен партньор. И в съответствие с разпоредбата на § 3, т. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на НРД 2011 договорът на едноличното дружество с ограничена отговорност ще влезе в сила от датата на подписване на договора, тъй като до момента на подписване на новия договор ЕООД не е работило по договор с НЗОК, а по договор с НЗОК е работил едноличният търговец. В този смисъл е и тълкуванието на НЗОК, че ЕООД е нов договорен партньор. Няма основание РЗОК да откаже да приеме документите за сключване на договор с ЕООД, тъй като в удостоверението на РЦЗ фигурира търговската форма ЕООД, но същите следва да са подадени от ЕООД не като досегашен договорен партньор, а като нов поради съображенията, изложени по-горе. Няма пречка да бъде и заплатена дейността на съответния изпълнител на извънболнична помощ до сключването на договора между НЗОК и ЕООД, като затова се подпише срочен договор между НЗОК и ЕТ като досегашен партньор. В този смисъл е и разпоредбата на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на НРД 2011, съгласно която „в случай че лечебно заведение за извънболнична помощ (в конкретния случай едноличният търговец) не сключи договор с НЗОК при тези условия, за извършената от него дейност от 1 януари 2011 г. до датата на отказа (или това е датата на подписване на новия договор с ЕООД) се подписва срочен договор“.

С уважение:

адв. Жанета Димова

гр. Велико Търново

26.04.2010 г.