Блог

Анатомо-физиологични особености на предна коремна стена

Коремът е образуван от предната коремна стена и коремната кухина.

Граници на предната коремна стена: 

 • отгоре минават по ребрените дъги до processus xyphoideus; 
 • отстрани са продължение на средните аксиларни линии; 
 • отдолу минават от spina iliaca anterior superior, по слабинните гънки до симфизата. 

За по-точно ориентиране, предната коремна стена се разделя на 3 етажа и 9 региона, от 4 мислени линии:

 • Хоризонталните линии са linea costarum (най-ниските части на ребрените дъги) и linea spinarum (съединява двете spinae iliacae anteriores superiores);
 • Вертикалните мислени линии минават от средата на ключиците до средата на слабинните гънки.

Етажи на коремната кухина:

• Epigastrium

• Mesogastrium

• Hypogastrium

Области на предната коремна стена:

1.1. Regio hypochondrica dextra

1.2. Regio epigastria propria

1.3. Regio hypochondrica sinistra

2.1. Regio abdominalis lateralis dextra

2.2. Regio umbilicalis

2.3. Regio abdominalis lateralis sinistra

3.1. Regio inguinalis dextra

3.2. Regio suprapubica (pubica)

3.3. Regio inguinalis sinistra

Прокции на коремните органи върху предната коремна стена

 • Regio hypochondrica dextra – десен лоб на черния дроб, жлъчен мехур, низходяща част на дуоденума, дясна флексура на колона, горният полюс на десния бъбрек.
 • Regio epigastria propria – стомах, начална част на дуоденума, ляв лоб на черния дроб, главата и тялото на панкреаса.
 • Regio hypochondrica sinistra – слезка, опашка на панкреаса, лява флексура на колона, горният полюс на левия бъбрек.
 • Regio abdominalis lateralis dextra – colon ascendens, долният полюс на десния бъбрек, горната част на десния уретер, тънкочревни бримки.
 • Regio umbilicalis – colon transversum, тънкочревни бримки, долната хоризонтална част на дуоденума.
 • Regio abdominalis lateralis sinistra – colon descendens, долният полюс на левия бъбрек, горната част на левия уретер, тънкочревни бримки.
 • Regio inguinalis dextra – цекум с апендикс, част от терминалния илеум, долната част на десния уретер, при жени – десният яйчник.
 • Regio suprapubica (pubica) – пикочен мехур, матката при жените.
 • Regio inguinalis sinistra – сигма, долна част на левия уретер, при жените – левият яйчник.

Структура на предната коремна

 • Кожа
 • Подкожна мастна тъкан
 • Мускулно-фасциален слой 
 • Преперитонеална мастна тъкан 
 • Париетален перитонеум

Кожа – подвижна, доста еластична и при бременност и някои заболявания се подлага на значително разтягане. В пубичната област, тя е окосмена по различен начин при двата пола. 

Подкожна мастна тъкан – различно изразена при отделните индивиди, като по linea alba e редуцирана. 

Fascia superficialis – в областта на корема представлява сравнително добре обособен слой. Има два слоя: lamina superficialis (фасция на Camper) и lamina profunda (фасция на Thompson). Повърхностният лист надолу продължава във fascia lata на бедрото. Дълбокият лист е много добре изразен в слабинната област и надолу се прикрепва към слабинната връзка. Чрез листовете на повърхностната фасция, подкожната мастна тъкан се разслоява и границата между тях е дълбокият лист. Този начин на прикрепване обуславя различния път на разпространение на гнойните процеси в повърхностните слоеве на долната част на коремната стена. При локализация на гнойните процеси в подкожната мастна тъкан между двата листа на fascia superficialis, гнойта може да се спусне безпрепятствено по предната страна на бедрото. Гнойниците, локализирани под дълбокия лист, остават ограничени само в пределите на коремната стена. 

Мускулно-апоневротичният слой е изграден от коремните мускули, с техните апоневрози и фасции. 

M.obliquus abdominis ext. – започва от V-XII ребро, покрива долно-страничната част на гръдната стена, ребрената дъга и като ветрило обхваща страничната и предната повърхност на коремната стена. Апоневрозата му участва в предния лист на m.rectus abdominis, а надолу се захваща за ингвиналната връзка.

M. Obliquus abdominis internus – върви напречно на външния кос мускул, нагоре и напред. Вътрешният кос коремен мускул участва с долната си апоневротична част в образуването на двата листа на влагалището на m. rectus abdominis.

M. transversus abdominis – започва от вътрешната повърхност на VI -XII ребро, където се преплита с влакната на диафрагмата и върви надолу и назад към поясните прешлени. Медиалната му част участва в задния влагалищен лист на m.rectus abdominis. 

Mm. Recti abdominis – започват отпред от V-VII ребрен хрущял и processus xyphoideus, въвят като лента през целия корем и се залавят за symphysis ossis pubis. Лежат изцяло във влагалища с преден и заден лист и имат апоневротична сегментация – inscriptio tendineа. 

Linea alba – върви между двата прави коремни мускула – от мечовидния израстък до симфизата. Над пъпа бялата линия е широка 5-15 мм., а под него – 1-2 мм. Тя представлява мрежа от кръстосващи се апоневротични влакна, идващи от двете страни в различни посоки и е слабо място на коремната стена.

Fascia transversalis – най-дълбокият пласт на мускулно-апоневротичния слой, който постила цялата предна стена на корема, диафрагмата в долната й част и обхваща мускулите и съдовете на задната повърхност на коремната стена и малкия таз. Образува задната стена на слабинния канал.

Преперитонеална мастна тъкан – изпълва пространството между fascia transversalis и париеталния перитонеум. Неговата дебелина, както и тази на подкожната мастна тъкан, зависи от охранеността на индивида, но в долната част винаги е по-силно изразена. 

Париетален перитонеум – последният, най-вътрешен пласт на предната коремна стена, ограничаващ отпред непосредствено перитонеалната кухина. В областта на пъпа и на вътрешния отвор на слабинния канал перитонеумът е здраво фиксиран. 

Инервация на предната коремна стена – долните шест интеркостални нерва, първият лумбо-сакрален нерв и клоновете му – n.iliohypogastricus, n. ilioinguinalis. 

Кръвоснабдяване на коремната стена – vasa epigastrica sup. et. inf., a. circumflexa ilei profunda и отчасти от клонове на a.intercostalis. 

Лифни пътища – на горната част на коремната стена са свързани с лимфната система на m.pectoralis major и аксиларните лимфни възли; на долната част на коремната стена са в пряка връзка с ингвиналната лимфна система.

Автор: 
Мариана Цонева
Източник: 

"Топографска анатомия", под редакцията на проф.Васил Василев, издателство "Медицина и физкултура", София, 1998 год.
"Хирургични болести", под редакцията на проф.Ст.Баев, мед.издателство "Арсо", София, 1998 год.

Снимка: 

http://www.medicalook.com

Коментари