Билки и билкови сборове

Отравяне с тютюн – Nicotiana tabacum L.

Семейство

Картофови – Solanaceae

Описание

Едногодишно тревисто лепкаво растение с единично, право, до 2 м високо стъбло. Листата са последователни, целокрайни, яйцевидни до елипсовидни или ланцетни, приседнали, с къса крилата дръжка. Цветовете са бели или розови, събрани на върха на стъблото в многоцветна, силно разклонена метлица. Чашката и венчето са петделни. Тичинките са 5, прикрепени за основата на венчето. Плодът е елипсовидна до кълбовидна двугнездна голосеменна кутийка. Цъфти юли – септември.

Разпространение

Отглежда се в някои райони на страната.

Употребяема част

За лечебни цели се използват листата (Folia Nicotianae) и семената (Semen Nicotianae).

Отравяне

Отравянето се дължи на съдържащата се в листата на тютюна силна отрова никотин.

Проявите на отравянето са от страна на централната и вегетативната нервна система: най-напред възбудни, а после паралитични. Настъпва слюнотечение, болки в корема, гадене, повръщане, забавен, а после учестен и неправилен пулс, стеснени, а после разширени зеници, виене на свят, мускулни потрепвания, гърчове, парализа на дишането.

Лечение

Лечението включва предизвикване на повръщане, промивка на стомаха, даване на животински въглен, очистително (магнезиев сулфат). Лечението по-нататък се провежда в клинична обстановка при използване на лекарства съобразно стадия и проявите на отравянето.

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари